Izaberi projekt za Črnomerec!

Održana je uvodna javna tribina pilot projekta participativnog budžetiranja na Črnomercu. Time je započeo period zaprimanja prijedloga, a pristigli prijedlozi bit će predstavljeni na sljedećoj javnoj tribini. Termin održavanja tribine bit će objavljen u prosincu.

Prijekti koji budu pristizali kao prijedlozi građanki i građana nalazit će se tu u nastavku.

Kako izgleda proces?

  • 27.09.2023. – uvodna javna tribina: Predstavljanje pilot projekta

  • 10.-12.2023. – period predlaganja projekata

  • 12.2023. ili 1.2024. – javna tribina predstavljanja pristiglih prijekata

  • 1.2024. – javna tribina: glasanje za prihvatljive projekte / online glasanje

  • 1.2024. – uvrštavanje odabranih projekata u Plan komunalnih aktivnosti za 2024.

  • 1.-12.2024. – realizacija projekata

  • 12.2024. – javna tribina predstavljanja realiziranih projekata

Prezentacija s uvodne javne tribine – link

Participativno budžetiranje predstavlja dinamičan proces demokratskog donošenja odluka, u kojem građani imaju ključnu ulogu u određivanju raspodjele dijela javnog proračuna. Ova praksa otvara vrata za aktivnu saradnju između poreznih obveznika i vlasti, omogućujući im da zajedno oblikuju budžetne prioritete koji direktno utječu na kvalitetu njihovih života.

Jedan od inspirativnih modela ovog pristupa možemo pronaći u iskustvu grada Porto Alegre u Brazilu (Smith i Fletcher, 2016). Također, Francuski model participativnog budžetiranja uvodi elemente e-demokracije i teritorijalne podjele kako bi dodatno ojačao građansku participaciju. Ovaj demokratski proces je započeo kao eksperiment u Porto Alegreu 1989. godine, a nakon toga se proširio na mnoga druga urbana područja i naselja širom sveta. Obično se primenjuje na lokalnoj razini, uglavnom u manjim gradovima i općinama, što ima pozitivan efekat na poboljšanje saradnje i jednakosti među građanima, čime se povećava efikasnost i angažman zajednice (Pateman, 2014). Izazov se javlja kada pokušavamo primijeniti ovu metodu u većim urbanim sredinama.

Participativno budžetiranje se koristi kako bi se unaprijedila uključenost građana u upravljanje javnim resursima na kooperativan način, potičući prikupljanje mišljenja o raspodjeli sredstava iz gradskog proračuna ili njegovih dijelova. Ovo doprinosi jačanju suradnje i jednakosti, što na kraju povećava efikasnost i angažman javnosti u lokalnoj zajednici. Također, participativno budžetiranje omogućuje građanima da predlažu i glasaju za projekte od lokalnog značaja, pružajući im glas u donošenju odluka, umjesto da se samo uključe u rasprave o prioritetima.

Kada je potrebno bolje fokusirati i usmjeriti participaciju prema određenoj skupini građana, ovaj pristup omogućuje diskusiju i prepoznavanje prioriteta na kolektivnoj razini. Također, umanjuje jednostrane odluke gradske uprave o prioritetima i alokaciji sredstava za određene sektore ili geografska područja. Participativno budžetiranje predstavlja ključni alat za jačanje demokratije i transparentnosti u lokalnoj samoupravi.

Prijave su zatvorene.